Geluid langs rijkswegen [VIDEO]

Geluid langs rijkswegen [VIDEO]

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van rijkswegen in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft.

Geluidproductie beheersen

Wanneer we een rijksweg veranderen, onderhouden en aanleggen, houden we altijd in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het vastgestelde geluidproductieplafond blijft. Zo voorkomen we dat de geluidbelasting op woningen langs de weg onbeheerst toeneemt. En omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Maatregelen tegen geluidoverlast

Wanneer het geluidproductieplafond of de geluidbelasting op woningen langs rijkswegen de wettelijke norm overschrijdt, onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Stiller asfalt
  • Geluidschermen
  • Gevelisolatie

Video over Geluid langs Rijkswegen

Bron: Rijkswaterstaat