Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Definities:

Greenwall BV: Greenwall BV, Postbus 126, 9410 AC Beilen. Handelsregister Meppel nr. 04078937, ontwikkelaar, producent en distributeur van de Greenwall® producten;
Greenwall®: De direct groene tuinafscheiding, door Greenwall BV als eigenaar gepatenteerd en gedeponeerd;
Partner: Een in Nederland gevestigde rechtspersoon die instemt met de aanvullende voorwaarden van de Greenwall®-Partnerovereenkomst, zich bij Greenwall BV als Partner heeft aangemeld en door Greenwall BV als Partner is geaccepteerd.
Producten: alle door Greenwall BV ontwikkelde en gedistribueerde producten, waaronder de Greenwall®
Link: een verwijzing vanaf een website naar de website van Greenwall BV.
Koper: degene die via de Partner of rechtstreeks (zie aanvullende Partnervoorwaarden) een Greenwall®-product koopt.
Wederpartij: Partner, koper dan wel de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Greenwall BV opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of verrichten van werkzaamheden.

1. Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden
Alle door Greenwall BV gedane offertes en leveringen geschieden op basis van deze voorwaarden. Verwijzing naar andere voorwaarden wordt niet aanvaard. Door het plaatsen van een bestelling verbindt wederpartij zich volledig en zonder enig voorbehoud aan deze voorwaarden. Zij kunnen alleen schriftelijk en met de uitdrukkelijke toestemming van Greenwall BV worden gewijzigd dan wel uitgebreid. Greenwall BV is gerechtigd de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen; van toepassing zijn steeds de voorwaarden die gelden op de datum van overeenkomst.

2. Offertes en overeenkomsten
A. Een offerte en een prijsopgave zijn vrijblijvend, tenzij een aanvaardingstermijn is opgenomen. Als bij de offerte wordt vermeld dat levering afhankelijk is van voorraad wat betreft de hoeveelheid en kwaliteit, zal Greenwall BV na constatering van ontoereikendheid de Wederpartij daarvan op de hoogte stellen. Greenwall BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
B. De koop is definitief geworden wanneer een getekende opdrachtbevestiging bij Greenwall BV is ontvangen en door Greenwall BV is bevestigd. Bij het ontbreken van de Partnergegevens op de opdrachtbevestiging wordt de Wederpartij beschouwd zonder Partner te hebben gehandeld.
C. Greenwall BV is te allen tijde gerechtigd om, na een schriftelijke ingebrekestelling, een koopovereenkomst op te schorten dan wel eenzijdig op te zeggen en om schadevergoeding te vorderen, mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

3. Prijzen
A. De prijzen op het moment van plaatsing van de bestelling gelden voor levering af magazijn tenzij anders overeengekomen en zijn exclusief BTW en heffingen van (semi-)overheidswege opgelegd.
B. Voor het verpakkingsmateriaal wordt – tenzij anders overeengekomen – statiegeld berekend door Greenwall BV waarbij de vergoeding voor gebruik is inbegrepen. Terugbetaling geschiedt alleen na het onbeschadigd ontvangen van het materiaal.
C. Meerwerk zal door Greenwall BV extra worden berekend. Greenwall BV verplicht zich op verzoek van de Wederpartij aan te geven wat deze kosten zijn en hoe de berekening tot stand is gekomen.

4. Levering en ontvangst
A. De door Greenwall BV opgegeven leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
B. Overschrijding van de leveringstermijn op grond van overmacht geeft Greenwall BV het recht de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste aanlooptijd op te schorten of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst. Voor zover de belemmering langer dan vier weken duurt en deze belemmering niet aan Greenwall BV is toe te rekenen, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, doch dit slechts nadat hij Greenwall BV een redelijke schriftelijke naleveringstermijn heeft gesteld en slechts voor zover Greenwall BV niet heeft gepresteerd.
C. Levering geschiedt dan wel door directe overhandiging van de zaken aan Wederpartij, door middel van aflevering aan een vervoerder op de plaats van vestiging van Greenwall BV.
D. Wederpartij verbindt zich ertoe de levering binnen het overeengekomen aantal dagen in ontvangst te nemen na de mededeling van afroep.
E. Wanneer een verstrekte order geheel of gedeeltelijk door Wederpartij wordt geannuleerd of wordt geweigerd, dient deze de als gevolg daarvan ontstane schade, waaronder extra werkzaamheden en verzorgingskosten te vergoeden.
F. Wederpartij zorgt voor voldoende vakkundig personeel tijdens het lossen en voor een directe en deugdelijke verwerking van het geloste. Overschrijding van de totale transportkosten als gevolg van extra losuren etc. zullen worden doorberekend. De kosten van niet van te voren overeengekomen deelleveranties c.q. orderuitsplitsing c.q. levering op diverse losplaatsen worden als extra kosten aan Wederpartij doorberekend.
G. Levering vindt plaats op het overeengekomen afleveradres, na betaling van 60% van het factuurbedrag. Bij projecten met een waarde van meer dan € 100.000,- (éénhonderdduizend euro) exclusief BTW dient deze aanbetaling op het moment van bestelling te worden gedaan.
H. Transportkosten worden gefactureerd aan Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
I. Als er sprake is van plaatsing van het geleverde door Greenwall BV, dan worden deze kosten vooraf op offertebasis aan Wederpartij bekend gemaakt en op basis van nacalculatie na oplevering gelijk met de resterende 40% van de factuur in rekening gebracht, tenzij plaatsing onderdeel uitmaakt van het totale factuurbedrag.

5. Risico-overgang
A. Wederpartij wordt verwacht bij de levering aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen en assistentie te verlenen voor het deskundig lossen van de goederen. In geval van schade of vermissing dient Wederpartij hiervan binnen vier dagen na ontvangst melding te maken bij vervoerder en/of Greenwall BV.

6. Betaling
A. Alle betalingen geschieden netto, zonder korting of andere vergoeding. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Greenwall BV.
B. Tenzij anders is overeengekomen – en schriftelijk bevestigd – heeft Wederpartij een betalingstermijn van 21 dagen. Daarna zullen wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht
C. Bij betaling na de bij punt 6.B overeen gekomen termijn is Greenwall BV gerechtigd alle lopende bestellingen op te schorten, onverminderd het recht op het nemen van enige andere juridische actie.

7. Eigendomsvoorbehoud
A. Wederpartij heeft het recht aan hem geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en af te leveren indien hij niet in verzuim is.
B. Greenwall BV blijft eigenaar van het geleverde totdat de vordering volledig is voldaan.
C. In geval van beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator op de (eigendoms-)rechten van Greenwall BV wijzen en Greenwall BV onmiddellijk hiervan in kennis stellen. Kosten en schade, die ontstaan doordat Wederpartij deze verplichtingen niet nakomt, komen volledig voor zijn rekening.

8.Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging van de overeenkomst
A. indien wederpartij de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst, is Greenwall alsdan gerechtigd tot ontbinding dan wel opschorting van de overeenkomst over te gaan.

9. Klachten en garantie
A. Greenwall BV garandeert het product op materiaal- en productiefouten tot maximaal 1 (één) jaar na afleverdatum. Levend materiaal is van garantie uitgesloten, tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende afspraken over zijn gemaakt.
B. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk en uiterlijk binnen 10 dagen na levering plaats te vinden.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
A. De aansprakelijkheid van Greenwall BV is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de omstreden zaken. Andere vorderingen uit welke hoofde dan ook, in het bijzonder schadevergoeding wegens gevolgschade, waaronder schade voor derde(n), zijn uitgesloten.
B. Greenwall BV is jegens Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Greenwall BV voor het betreffende geval ordt uitgekeerd, dan wel tot het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte.
C. Greenwall BV heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
D. Wederpartij vrijwaart Greenwall BV tegen alle aanspraken van derden

11. Retourregeling
A. Wederpartij heeft het recht om goederen zonder opgave van redenen te retourneren. Om van de retourregeling gebruik te kunnen maken, dient eerst een verzoek hiertoe worden ingediend. Dit kan uitsluitend schriftelijk, per fax of per e-mail aan Greenwall BV binnen 10 dagen na afleverdatum.
B. Retourzendingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Producten dienen onbeschadigd te zijn, Greenwall-elementen die zijn voorzien van levend plantmateriaal, zijn voldoende vochtig
  • Accessoires dienen compleet geretourneerd te worden, dus inclusief verpakkingsmateriaal en gebruiksaanwijzing etc. Producten die uit meerdere delen bestaan, dienen eveneens in hun geheel te worden geretourneerd. Incomplete producten worden niet geruild of retour genomen
  • Transportkosten en transportrisico komen voor rekening van de klant
  • Mocht het product na te zijn geretourneerd onverkoopbaar blijken, dan wordt dit artikel niet gecrediteerd

C. De retourregeling is niet van toepassing bij:

  • Producten waarvan de verpakking geopend is geweest
  • Speciaal ontwikkelde modellen
  • Aankopen als gevolg van speciale acties
  • Vrij ter beschikking gestelde of gratis artikelen
  • Maatwerk

D. Na ontvangst van de retourzending maakt Greenwall BV 80% van het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, binnen 4 weken over naar het rekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling afkomstig is.

12. Intellectueel eigendom
A. Wederpartij mag zonder schriftelijke toestemming van Greenwall BV geen enkel materiaal afkomstig van Greenwall BV bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, tekeningen, producten, concepten en overige verstrekte informatie.
B. De producten, handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s en teksten zijn het intellectuele eigendom van Greenwall BV en mogen niet worden gereproduceerd, bewerkt, openbaar gemaakt, gedistribueerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Greenwall BV.

13. Conflicten
A. Op alle Overeenkomsten tussen Greenwall BV en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
B. Over conflicten tussen Greenwall BV en Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk gecorrespondeerd.
C. Geschillen voortkomend uit een overeenkomst met Greenwall BV zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Greenwall BV haar woonplaats heeft.
D. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Greenwall BV en Wederpartij kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Deze algemene voorwaarden zijn op 8-11-2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04078937